į pradžią turinys susisiekite
Ugdymo programa
spausdinti

 Įstaiga sukomplektuota:

  • ankstyvojo amžiaus vaikų ikimokyklinė grupė
  • mišriojo amžiaus vaikų ikimokyklinė grupė,
  • priešmokyklinio ugdymo pogrupis.

Įstaigoje dirba auklėtoja, 2 vyr. auklėtojos, muzikos vadovė.

 

Ikimokyklinio ugdymo veikla organizuojama atsižvelgiant į naują Bražuolės lopšelio-darželio ,,Ikimokyklinio ugdymo programą” bei „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą“.

 

 

Ikimokyklinio ugdymo programa

 

 

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa 2014 m., patvirtinta Lietuvos respublikos švietimo ministro įsakymu Nr.V-779, 2014 m. rugsėjo 2 d.

 

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

 

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS 2022 M.

Pagrindiniai pasikeitimai:
1. Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio
30 dienos jam sueina 5 metai. Įsigalioja 2023-01-01Primename, kad 2022-2023 m. m.
priešmokyklinį ugdymą vykdyti priimami šios amžiaus grupės vaikai: 5-7 metų – 2016 m. visi vaikai
ir pagal tėvų pageidavimą visi 2017 m. gimimo vaikai.  2. Gali būti pradedamas teikti vaikui, kai
jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 dienos, švietimo, mokslo ir sporto
ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą. Priešmokyklinis
ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne vėliau, negu vaikui tais
kalendoriniais metais sueina 6 metai. Įsigalioja 2023-01-013. Švietimo, mokslo ir sporto ministro
nustatytais atvejais ir tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą,
priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus. Įsigalioja 2022-01-01• Pažymima, kad
priešmokyklinio ugdymo pedagogas (-ai) ar jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtoja (-os)
teikia rekomendaciją (dokumentas pridedamas) dėl tolesnio vaiko ugdymo pagal priešmokyklinio
ugdymo bendrąją programą arba pagal pradinio ugdymo programą apibendrinus visų metų vaiko
vertinimus pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, pažangą ir pasiekimus.• Vaiko
ugdymo ir ugdymosi poreikių bei pažangos vertinimas vykdomas, jeigu tėvai (globėjai) nesutinka su
pedagogų pateikta rekomendacija, vadovaujantis Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos
įvertinimo tvarkos aprašu (dokumentas pridedamas).• Atkreipiamas dėmesys, kad pasinaudoti
galimybe dalyvauti dvejus metus priešmokyklinio ugdymo programoje (vadovaujantis naujai
parengtu dokumentu) nuo 2022-09-01 galės tik tie vaikai, kurie į priešmokyklinio ugdymo grupes
2021 m. atėjo tėvų (globėjų) sprendimu 5 metų (jei vaikai 2021 m. pradėjo ugdytis, kai jiems tais
kalendoriniais metais suėjo 6 metai, – jiems tokios galimybės nėra numatytos).
Siekiant padėti vaikui sėkmingai augti, tobulėti, bręsti, mokytis yra vertinama priešmokyklinio
amžiaus vaikų daroma pažanga ir pasiekimai. Vertinimas atliekamas pasirenkant vertinimo būdus
ir metodus: stebėjimą, pokalbį, diskusiją, vaiko pasakojimus, jo darbelių ir veiklos analizę, garso,
vaizdo įrašus ir kt.Vertinami konkretaus vaiko pasiekimai ir jo daroma pažanga 18-oje ugdymosi
sričių (pagal programą), lyginant ankstesnius vaiko pasiekimus su dabartiniais. Vaikų pasiekimai
viešai tarpusavyje nelyginami. Pirmasis vertinimas turi būti atliktas per 4 savaites nuo
programos vykdymo pradžios, o galutinis vertinimas atliekamas pasibaigus programai.Vaikų
pasiekimai ir pažanga su tėvais (globėjais) aptariami individualiai, esant poreikiui, bet ne rečiau
kaip 2 kartus per metus. Pokalbiuose prireikus dalyvauja Vaiko gerovės komisijos,
administracijos atstovai, kiti specialistai.Baigus programą, priešmokyklinio ugdymo mokytojas
pateikia mokyklai, vykdančiai pradinio ugdymo programą, ar kitam švietimo teikėjui, kuris vykdys
pradinio ugdymo programą, priešmokyklinio ugdymo mokytojo (švietimo pagalbos specialisto (-
ų), jeigu buvo teikta pagalba), rekomendaciją apie vaiko pasiekimus. Rekomendacija parengiama
pagal Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo priede pateiktą formą. Rekomendacija turi būti
pasirašyta priešmokyklinio ugdymo mokytojo ir patvirtinta mokyklos vadovo.Jei vaikas pagal
priešmokyklinio ugdymo programą pradėjo ugdytis, kai jam tais kalendoriniais metais buvo 5
metai, tai vadovaujantis Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos
aprašu, įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali
trukti dvejus metus.

 

Prievartos ir smurto prieš vaikus, krizinių situacijų valdymo prevencijos programa

 

 

Bražuolės lopšelis - darželis pripažintas Sveikatą stiprinančia mokykla.